1390,02,23 @ 18:08

منِ ساده

از آن چشم ناپاک 

غزل های پاکی سرودم 

عجب ساده بودم!

BlogSky:PostTitleList Date /nbsp;li