1390,02,23 @ 18:09

بغض کال

در تموز آفتاب اشک من  

بغض های کال تو نمی رسند 

هندوانه های بخت من چه نارس اند!

BlogSky:PostTitleList Date /nbsp;li