1390,02,23 @ 18:14

کاش...

آه ای هرزه ی هرجایی پست! 

کاش می فهمیدی‌ کاش می دانستی 

«فاطمه فاطمه است»

BlogSky:PostTitleList Date /nbsp;li