1390,02,23 @ 11:41

رقص گنگ

ماهی قرمز تنگ  

همچنان می رقصد  

وای از این چرخش گنگ!

BlogSky:PostTitleList Date /nbsp;li