1390,02,23 @ 17:48

کاش...2

کاش تنها گز این ده ثمری می آورد! 

کاش از دور کسی می آمد !

کاش با خود تبری می آورد!

BlogSky:PostTitleList Date /nbsp;li