1390,07,27 @ 13:23

اولین سه پاره ام

سلام دوستان.

دیرکرد مرا بر من ببخشایید.

پریشان گویی های این بارم کمی شبیه سه پاره هایی ست که دوستان شاعرم تا کنون سروده اند.

مرا از نظرها و نقدهاتون بی نصیب نگذارین.این قرارمان نبود

اولش سلام

بعد والسلاماین قرارمان نبود

اولش به ارتباطمان کمک کنیم

بعد، رفته رفته رفته شک کنیماین قرارمان نبود

بی خبر جدا شوی

از من و خودت رها شویاین قرارمان نبود

خسته از نگاه هم شویم

سدّ راهِ هم شویماین قرارمان نبود

مال هم شویم

بعد، بی خیال هم شویماین قرارمان نبود

عاشقم شوی

آینه یْ دِقم شویاین قرارمان نبود

عاشقت شوم،

مرد سابقت شوماین قرارمان نبود 

اولش طنین خنده های قاه قاه

آخرش نگاه ِ گاه گاهاین قرارمان نبود

بی قرار خنده ی کسی شوی

سایه سار هر خسی شویاین قــِ.... پس قرارمان چه بود؟

تا همیشه خدا،خدا خدا کنیم

تا ابد برای هم دعا کنیم


BlogSky:PostTitleList Date /nbsp;li