1392,07,10 @ 09:12

سلامی دوباره

درود ،دوستان عزیز

از این که با متانت می آمدید و بر می گشتید ،بسیار شرمسارم.خدا را شکر فرصتی دست داد تا ارادتمندی چند باره ام را نسبت به شما بزرگواران اعلام نمایم.

علی الحساب مهمانید به دو سگانی:


*

بید

عاشق شد

لرزید


*

محض خاطر شریف باغ ها

یک گزینه روی میز:

"طرح دستگیری کلاغ ها"

BlogSky:PostTitleList Date /nbsp;li