1394,02,30 @ 11:39

جندشعر تازه

*

ماهی ها که خمیازه می کشند

بند دل ماه پاره می شود

در حوض نقاشی شب


*

آسمان خراش ها

یه پابوس ماه می روند؛

عاشق شده اند!


*

نبض نحیف چانه ات را دوست دارم

بانو!طلسم شانه ات را دوست دارم

والتین والزیتون که در من عشق جاری ست

"انجیرهای خانه ات را دوست دارم"

*


BlogSky:PostTitleList Date /nbsp;li