1395,10,27 @ 13:15

شاید او بخواند....

امروز گذارم به حوالی چشم های تو افتاد....

تشعشع مسحور کننده و فریب انگیز و جادویی نگاهت نه توی خیال اندود وجودم را به ارتعاشی عجیب واداشت....

از حوالی نرگس فتان و فریب آلوده ات که عبور کردم خرمن زار مژگان طلایی گندم گونت در تلاقی باد سماعی دیگر گونه داشت....

"از وبلاگ یک دوست..."

BlogSky:PostTitleList Date /nbsp;li