1390,02,23 @ 17:54

ننگ،ننگ

بیچاره قلوه سنگ! 

بال پرنده را ناچار بشکند یا قلب کودکی؟ 

در هر دو حال ،ننگ!

BlogSky:PostTitleList Date /nbsp;li