1390,04,01 @ 11:31

مجموعه سه گانی های جدید (3)

ببینید اثر هنرمند معاصر اسدالله عباسیان


1)

بازهم سیبی از درخت افتاد

دختران در گدار ظرف می شستند

اتفاق ها چه ساده می افتند


2)

نخل ها درست عین ما هستند

تشنه اند و کم بهانه می گیرند

نخلها ایستاده ،سر به زیر می میرند


3)

در کجای پله های آه مانده ایم؟

مثل کفتر کدام بام

دل به آب و دانه داده ایم؟


4)

«:نفرین به زن  و  وسوسه ی شیطان باد!»

نفرین مداومی که می گفت آن مرد

مردی که سحر رقص کنان جان می داد!5)

مگر بر سر شاخه های سترون بهاری شکفته ست

که مرغان چنین بال و پر می گشایند

نه! ماری نهفته ست!6)   (برای جوان تر ها)

شادم،که مقابل تو تا می ایستم

حالی ست مرا که بی تعارف

من صاحب سایه ی خودم هم نیستم!

BlogSky:PostTitleList Date /nbsp;li